Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Commentaar bij de resultatenrekening

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

In de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest is bepaald dat de vergoeding van Aquafin gebeurt op basis van de doorrekening van alle redelijke kosten, verhoogd met een vergoeding voor de aandeelhouder(s) die gebaseerd is op de inbreng in het eigen vermogen. Hieruit volgt dat de kosten en opbrengsten in grote mate een spiegelbeeld zijn van elkaar.

Op 7 juni 2013 keurde de Vlaamse Regering een nieuw begrotingsmodel goed, waarbij het budget werkingskosten van Aquafin voor de activiteiten binnen de beheersovereenkomst afhankelijk gesteld wordt van een aantal enveloppes, het patrimonium en de behandelde vuilvracht. Het is de intentie van de Vlaamse Regering om Aquafin vanaf boekjaar 2014 dan ook niet meer te vergoeden op basis van de doorrekening van alle redelijke kosten zoals bedoeld volgens de beheersovereenkomst, maar wel volgens de – in het nieuwe begrotingsmodel gedefinieerde – geleverde prestaties, het zogenaamde prestatiebudget, waarbij het resultaat  van de uitkomst van de formule als redelijk wordt beschouwd. Concreet heeft dit prestatiebudget betrekking op de vaste kosten van het hoofdkantoor en de operationele kosten van het exploitatiepatrimonium.

In afwachting van de kalibratie van het prestatiebudget in het voorjaar van 2017, waarbij alle parameters definitief zullen worden vastgesteld, wordt het verschil tussen de actuals en het prestatiebudget over de periode 2014-2016 voorlopig nog voorzien als een op te maken creditnota aan de drinkwatermaatschappijen.

Omzet

in duizend euro 2016 2015
Bovengemeentelijke activiteiten 431.590 421.303
Doorrekening investeringskosten 151.907 148.284
Doorrekening werkingskosten 179.380 174.672
Doorrekening rentelasten 75.832 78.789
Vergoeding eigen middelen 12.271 11.014
Contracten Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer 12.249 8.446
Contracten industrie -49 98
Correctie facturatie investeringskosten naar afschrijvingen 2.161 -2.004
Gemeentelijke activiteiten 41.871 43.402
Overige 1.247 1.573
  476.869 464.274

Aquafin realiseert het grootste deel van de omzet uit de bovengemeentelijke activiteiten die voortvloeien uit de beheersovereenkomst met het Vlaamse Gewest. Artikel 43 van de beheersovereenkomst bepaalt dat Aquafin recht heeft op een vergoeding van het Vlaamse Gewest. Binnen deze vergoeding kan een onderscheid gemaakt worden tussen vergoedingen die betrekking hebben op bouwactiviteiten en vergoedingen met betrekking tot diensten die, in lijn met de steeds toenemende activiteiten, in dezelfde zin mee-evolueren. De vergoedingen voor bouwactiviteiten – de investeringskosten – betreffen de terugbetaling van opgeleverde rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. De terugbetalingstermijnen van deze infrastructuur houden rekening met de verwachte levensduur van de onderliggende activa. De vergoedingen met betrekking tot diensten betreffen in hoofdzaak de doorrekening van de werkingsuitgaven van het hoofdkantoor en operaties en de rentelasten, vermeerderd met een vergoeding voor het eigen vermogen zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst. Deze vergoeding voor het eigen vermogen – de vergoeding eigen middelen – moet, rekening houdend met het genomen risico, een minimum aanvaardbaar rendement voor de aandeelhouder(s) waarborgen.

Daarnaast omvat de omzet de doorrekening van kosten aangerekend voor de sanering van gewest-overschrijdend afvalwater door het Brusselse Gewest, via de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer.

De gefactureerde omzet wordt gespreid over de verschillende Vlaamse drinkwatermaatschappijen, op basis van een verdeelsleutel die jaarlijks wordt overeengekomen met de Vlaamse Milieumaatschappij.

Als gevolg van een timingverschil tussen de afschrijving en de doorfacturatie van bovengemeentelijke investeringen – zoals toegelicht onder de post kapitaalsubsidies – wordt een correctie in het resultaat opgenomen, om zo de afschrijvingen met de gerelateerde omzet in lijn te brengen.

De diensten die Aquafin aanbiedt aan de steden en gemeenten die niet kaderen binnen de beheersovereenkomst resulteerden voor 2016 in een omzet van bijna 42 miljoen euro en een positief resultaat van 1.076 duizend euro. De daling van de omzet ten opzichte van vorig boekjaar is toe te schrijven aan de licht afgenomen projectopleveringen van gemeentelijke investeringen. Deze projectopleveringen schommelen van jaar tot jaar. De overige omzet bestaat grotendeels uit de doorfacturatie van prestaties aan Aquaplus.

Wijziging in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering

Deze rubriek reflecteert de wijziging in de rubriek voorraden en bestellingen in uitvoering op het actief van de balans, huidige periode ten opzichte van vorige periode.

in duizend euro 2016 2015 mutatie
Geactiveerde personeelskosten 10.511 8.942 1.569
Geactiveerde overige kosten 85.759 86.116 -357
In resultaat genomen werken in uitvoering 2.865 2.766 99
  99.135 97.824 1.311

Andere bedrijfsopbrengsten

Het betreft hier voornamelijk recuperaties van kosten die niet tot de reguliere omzet kunnen gerekend worden.

Voorbeelden hiervan zijn de doorfacturatie aan derden van de kosten van incidenten,  opbrengsten van groenestroomcertificaten, recuperaties met betrekking tot onderzoeksprojecten, ….

De sterke toename van deze rubriek is voor een bedrag van 4.760 duizend euro toe te schrijven aan de gerecupereerde bedrijfsvoorheffing voor onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze inkomsten hebben betrekking op de ontheffingen van bedrijfsvoorheffing over de boekjaren 2012, 2013 en 2014.

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

De samenstelling van deze rubriek wordt hieronder – voor de belangrijkste posten – weergegeven.

in duizend euro 2016  
Elektriciteitskosten voor operationele activiteiten 33.621 32%
Kosten voor afvoer van slib, zand en roostergoed 23.951 22%
Exploitatie door het Brusselse Gewest 12.249 12%
Mechanisch, elektrisch en bouwkundig onderhoud 12.018 11%
Chemicali‰n voor waterzuivering en slibverwerking 11.290 11%
Overige 13.378 13%
  106.507  

De algemene toename ten opzichte van vorig boekjaar met 10 miljoen euro ligt in de lijn van de groei van de infrastructuur die door Aquafin geëxploiteerd en uitgebouwd wordt, zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak.

Bijkomend zijn er een aantal uitzonderlijke factoren die deze toename versterken :

  • nieuwe of hogere belastingen onder de vorm van milieuheffingen, kilometerheffing voor vrachtwagens en energieheffing
  • impact van de zware regenval in de eerste jaarhelft van 2016 op de operationele kosten
  • historische regularisatie met betrekking tot gewest-overschrijdende afvalwaterzuivering tussen het Vlaamse Gewest (via Aquafin) en het Waalse Gewest (via Ipalle)
  • extra kosten aangerekend door de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer in het kader van een dading met Aquiris, waarvan een bedrag van 4.158 duizend euro ten laste van Aquafin

Diensten en diverse goederen

Deze rubriek kent een beperkte toename ten opzichte van vorige jaren.

De rubriek omvat kosten met betrekking tot onderhoud gebouwen, kantoor- en ICT kosten, kosten wagenpark, erelonen, opleidingskosten, … Onder deze rubriek vallen ook de kosten voor studiebureau en bouwkunde in het kader van gemeentelijke activiteiten.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

De stijging van de personeelskosten volgt het toenemende personeelsbestand en ligt dan ook in de lijn met de groei van de infrastructuur die door Aquafin geëxploiteerd en uitgebouwd wordt, zowel op gemeentelijk als bovengemeentelijk vlak. De taxshift die vanaf 1 april 2016 van kracht is, zorgt voor een omgekeerde evolutie in de rsz-werkgeversbijdrage.

in duizend euro 2016 2015
Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 50.170 48.101
Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen 14.268 14.551
Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen 3.344 3.190
Andere personeelskosten 2.662 2.620
  70.444 68.461

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

Het steeds groeiende patrimonium verklaart ook de continue groei van de afschrijvingen.

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen – voorzieningen voor risico’s en kosten

Onderstaande tabel geeft de aansluiting met de mutaties op de gerelateerde balansrekeningen weer. De belangrijkste mutaties werden al bij de balansposten toegelicht.

in duizend euro 2016 2015 mutatie
Vorderingen beheersovereenkomst 100 137 -37
Vorderingen gemeentelijke activiteiten 92 117 -25
Vorderingen industrie 244 418 -174
  436 672 -236

Voorzieningen voor risico's en kosten

in duizend euro 2016 2015 mutatie
Brugpensioenen 835 941 -106
Juridische geschillen 607 1.066 -459
Verzekeringsdossiers 6 30 -24
Bovengemeentelijke projectkosten 2.188 1.393 795
Slibbuffers 225 129 96
  3.861 3.559 302

Andere bedrijfskosten

Onder deze rubriek vallen voornamelijk de indirecte belastingen en taksen op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk vlak.

In lijn met de aankopen van VMM activa in vorige jaren is er een stelselmatige toename van de verschuldigde onroerende voorheffing.

Financiële kosten en opbrengsten

Onder deze rubriek zijn de rentelasten op financiering op korte en lange termijn en de kosten en opbrengsten met betrekking tot het actief rentemanagement opgenomen.

Een lagere financieringsbehoefte in combinatie met de huidige gunstige marktrentevoeten op korte en lange termijn, hebben een belangrijke impact op de kosten van schulden. Door een actief beheer van het renterisico wil Aquafin de financieringskost optimaliseren.

Uitzonderlijke opbrengsten

Hieronder valt de terugname van een gedeelte van de in het verleden geboekte minwaarde op de deelneming in Aquaplus, als gevolg van het positieve resultaat van Aquaplus in 2016.

Belastingen op het resultaat

De toename van de geraamde vennootschapsbelasting resulteert enerzijds uit de afname van de notionele interestaftrek. Anderzijds is er een toename van de geraamde fiscaal verworpen uitgaven, in het bijzonder de verhoging van de Vlaamse milieuheffingen op slibverwerking.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.