Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens het boekjaar

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

Jan Goossens neemt de dagelijkse leiding over

Tot eind oktober 2016 stond gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns aan het hoofd van het bedrijf. Onder zijn leiding wist Aquafin uit te groeien tot een referentie in de watersector, die kan rekenen op het vertrouwen van opdrachtgevers, partners en financiers. De raad van bestuur en het directiecomité danken de heer Bossyns voor de manier waarop hij van Aquafin een succes maakte, in Vlaanderen en daarbuiten.

Op 1 oktober 2016 kwam Jan Goossens aan boord bij Aquafin en begin november nam hij de dagelijkse leiding van het bedrijf over als algemeen directeur. Jan Goossens is doctor in de scheikunde en vervulde gelijkaardige functies bij van Gansewinkel Industrial Services en Marpobel.

Akkoord met de Vlaamse Milieumaatschappij over verwijderingspercentages

Het afvalwater dat Aquafin zuivert, moet voldoen aan concentratienormen die afhankelijk zijn van de agglomeratiegrootte waarvoor de zuiveringsinstallatie is gebouwd. Daarnaast gelden er ook verwijderingspercentages. Er moet voor de opgevolgde parameters dus ook een minimumpercentage van de vuilvracht verwijderd worden. In periodes met veel regen is het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt echter sterk verdund met regenwater. Het verschil tussen de vuilvrachtconcentraties in het binnenkomende afvalwater en na zuivering, is dan zo klein dat het erg moeilijk en duur wordt om de opgelegde verwijderingspercentages te halen. Om toch de doelstelling te halen, was het vaak noodzakelijk om veel chemicaliën aan het zuiveringsproces toe te voegen.

In september 2016 hebben Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij na constructief overleg een akkoord bereikt over een nieuwe aanpak, met het oog op het best haalbare resultaat voor het milieu binnen de bestaande regelgeving. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 worden verdunde stalen daarom niet meer meegenomen in de berekening van de verwijderingspercentages.

Optimalisatieprogramma 2017 is grootste in jaren

Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest een reeks projecten voor uitvoering op aan Aquafin onder de vorm van een Optimalisatieprogramma. In april 2016 kreeg Aquafin de opdrachten voor het programmajaar 2017 toegewezen. Voor de realisatie van het Optimalisatieprogramma 2017 werd een totaal budget van 230 miljoen euro voorzien. Dat is meteen het grootste in jaren en een bewijs van het blijvende vertrouwen van het Vlaamse Gewest in Aquafin.

Binnen dit budget is 130 miljoen euro voorbehouden voor projecten in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten. Door een gedeelte van de nog noodzakelijke investeringen in de rioleringsinfrastructuur over te nemen van de gemeenten, verlaagt het Vlaamse Gewest de financiële druk bij de gemeenten. Het gewest draagt de projecten voor uitvoering op aan Aquafin en zet hiermee de door het bedrijf opgebouwde knowhow ook lokaal in om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

Naast de 230 miljoen euro voor nieuwe projecten, voorziet het Optimalisatieprogramma 2017 ook nog 50 miljoen euro als aanvulling voor de realisatie van de investerings- en renovatieprogramma’s van de programmajaren tot en met 2009.

Klanten kiezen voor Aquafin en Aquaplus

Naast zijn opdracht voor het Vlaamse Gewest is Aquafin ook actief als rioolbeheerder voor steden en gemeenten. Een gemeente kan ervoor kiezen om met Aquafin samen te werken, onder de vorm van een concessie of via losse deelopdrachten. Daarnaast biedt Aquafin zijn diensten ook aan in samenwerking met twee drinkwaterbedrijven: met water-link in rio-link en met De Watergroep in Riopact.

In 2016 kwamen er twee klantgemeenten bij: Grimbergen en Opwijk. Herent en Tervuren verlengden de samenwerking met Aquafin. Eind 2016 waren 104 gemeenten klant bij Aquafin onder de vorm van  een concessieovereenkomst, een dienstverleningsovereenkomst of via rio-link of Riopact.

Aquaplus, het dochterbedrijf van Aquafin, kon in 2016 de samenwerking met Total Belgium uitbreiden. Het exploiteert nu de zuiveringsinstallaties van 25 van de 29 Total tankstations langs Belgische snelwegen. Samen met Geo-Engineering bouwde Aquaplus ook de zuiveringsinstallatie van een nieuw slachthuis in Oevel. Het bedrijf zal ook instaan voor de exploitatie. In het buitenland leverde Aquaplus vorig jaar een asset managementplan op voor de rioleringsinfrastructuur in Oman. Met China werd er opnieuw samengewerkt voor de levering van infrastructuuronderdelen en adviesverlening.

Aandeelhouder versterkt kapitaal

Op 30 juni 2016 heeft de Vlaamse Milieuholding (VMH) het kapitaal van Aquafin volledig volgestort voor een bedrag van 37,5 miljoen euro. Dit brengt het kapitaal van Aquafin op 248,4 miljoen euro. Door het kapitaal verder te laten meegroeien met het bedrijf geeft het Vlaamse Gewest aan dat het nog steeds voor 100% achter het bedrijf staat.

Financiering in veranderende marktomstandigheden

Aquafin neemt langetermijnfinanciering op voor projecten die opgeleverd werden aan het Vlaamse Gewest. Aangezien een groot deel van de geplande opleveringsdossiers pas op het einde van het jaar opgeleverd werd, en de opname van financiering gespreid wordt over het jaar, heeft Aquafin in 2016 uit voorzichtigheid slechts 115 miljoen euro financiering opgenomen.

Inspelend op de groeiende interesse van investeerders voor SRI-uitgiftes (Social Responsible Investments) ging Aquafin in 2016 voor de tweede keer naar de markt met een Green Bond-uitgifte. Aquafin haalde 40 miljoen euro op met een vaste rentevoet, lineair aflossend op 15 jaar. De Europese Investeringsbank (EIB) verstrekte vorig jaar 75 miljoen euro, aflossend op 30 jaar.

De banken rekenen de aanhoudende negatieve rente bij de Europese Centrale Bank steeds vaker door naar de klant. Aquafin tracht de tegoeden op spaarrekeningen dan ook zo laag mogelijk te houden en optimaal in te spelen op de liquiditeitsnoden via het commercial paper programma. In toenemende mate wordt dit schuldpapier op korte termijn geplaatst aan negatieve intrestvoeten.

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.