Om deze website goed te bekijken is javascript vereist.
Uw browser is gedateerd. Dit zal ervoor zorgen dat niet alles op deze website goed wordt weergeven of werkt.

Balans en resultatenrekening

Voeg toe aan mijn jaarverslag  Download this chapter

U bent hier

Balans

(in duizend euro)

  Codes 2016 2015
ACTIVA      
Vaste activa 20/28 3.221.542 3.202.994
Materiële vaste activa 22/27 3.218.407 3.201.456
Terreinen en gebouwen 22 225.277 219.252
Installaties, machines en uitrusting 23 2.700.488 2.676.055
Meubilair en rollend materieel 24 2.359 1.668
Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0
Overige materiële vaste activa 26 745 1.207
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 289.538 303.273
Financiële vaste activa 28 3.135 1.539
Verbonden ondernemingen 280/1 3.022 1.425
Deelnemingen 280 3.022 1.425
Andere financiële vaste activa 284/8 113 113
Aandelen 284 100 100
Vorderingen en borgtochten in contanten 285/8 13 13
       
Vlottende activa 29/58 171.212 179.605
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 99.135 97.824
Bestellingen in uitvoering 37 99.135 97.824
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 20.931 36.277
Handelsvorderingen 40 17.755 32.814
Overige vorderingen 41 3.176 3.463
Geldbeleggingen 50/53 0 0
Overige beleggingen 51/53    
Liquide middelen 54/58 5.204 6.256
Overlopende rekeningen 490/1 45.943 39.247
Totaal der activa 20/58 3.392.755 3.382.599
       
PASSIVA      
Eigen vermogen okt/15 1.088.416 1.049.358
Kapitaal 10 248.400 210.900
Geplaatst kapitaal 100 248.400 248.400
Niet opgevraagd kapitaal 101   37.500
Reserves 13 21.852 21.441
Wettelijke reserve 130 13.252 12.841
Beschikbare reserve 133 8.600 8.600
Overgedragen winst 14 8 5
Kapitaalsubsidies 15 818.155 817.012
       
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 16 3.861 3.559
Voorzieningen voor risico's en kosten 160/5 3.861 3.559
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 835 941
Overige risico's en kosten 163/5 3.025 2.617
       
Schulden 17/49 2.300.478 2.329.682
Schulden op meer dan één jaar 17 1.735.263 1.766.504
Financiële schulden 170/4 1.735.050 1.766.299
Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 0 0
Kredietinstellingen 173 1.735.050 1.766.299
Overige schulden 178/9 213 205
Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 554.589 551.298
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vallen 42 145.044 148.293
Financiële schulden 43 220.355 228.594
Kredietinstellingen 430/8 220.355 228.594
Handelsschulden 44 73.800 61.956
Leveranciers 440/4 73.800 61.956
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 46 93.352 91.585
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 14.251 12.469
Belastingen 450/3 5.903 4.155
Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 8.347 8.314
Overige schulden 47/48 7.788 8.402
Overlopende rekeningen 492/3 10.627 11.880
       
Totaal der passiva okt/49 3.392.755 3.382.599

Resultatenrekening

(in duizend euro)

  Codes 2016 2015
Bedrijfsopbrengsten 70/74 488.082 466.958
Omzet 70 476.869 464.274
Toename in de voorraad goederen in bewerking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering 71 1.311 -1.848
Geproduceerde vaste activa 72 0 0
Andere bedrijfsopbrengsten 74 9.902 4.532
Bedrijfskosten  60/64 400.214 375.960
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 106.507 96.121
Aankopen 600/8 106.507 96.121
Diensten en diverse goederen 61 50.631 49.662
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 70.444 68.461
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 164.607 156.393
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen (toevoegingen +, terugnemingen -) 631/4 -236 -330
Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -) 635/7 302 303
Andere bedrijfskosten 640/8 7.959 5.350
Bedrijfswinst  9901 87.868 90.998
Financiële opbrengsten  75/76 31.952 31.037
Opbrengsten uit vlottende activa 751 31.849 31.018
Andere financiële opbrengsten 752/9 7 14
Niet-recurrente financiële opbrengsten 76B 96 4
Financiële kosten 65/66 107.687 109.821
Kosten van schulden 650 74.811 77.288
Andere financiële kosten 652/9 32.876 32.533
Niet-recurrente financiële kosten 66B 0 0
Winst van het boekjaar voor belasting  9903 12.134 12.213
Belastingen op het resultaat  67/77 3.931 3.365
Belastingen  670/3 4.150 3.752
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen 77 219 387
Winst van het boekjaar  9904 8.202 8.848
Te bestemmen winst van het boekjaar 9905 8.202 8.848

 

Missie Aquafin

Op maat van onze klanten een betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect voor onze omgeving en het milieu.